Курс: 2

Напрям підготовки: «облік і аудит»; «фінанси і кредит», «маркетинг»

Мета заняття:засвоїти ключові поняття; усвідомити диспропорції капіталістичної системи господарства; засвоїти основні положення утопічного соціалізму, марксистської економічної теорії та соціал-демократичних економічних концепцій; запам’ятати основні економічні ідеї та здобутки С.Сісмонді, П.Прудона, Ф.Ліста, Б.Гільдебранда, Г.Шмоллера, А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена, К.Маркса, Ф.Енгельса, Е.Берштейна, К.Каутського. І.Вернадського, М.Бунге.

Компетенції, що формуються:

- здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури;

- здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах;

- здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп’ютерних мережах;

- здатність до критики та самокритики;

- здатність працювати самостійно і автономно;

- здатність до формування культури мислення, її сприйняття;

- здатність формувати нові ідеї (креативність).

Матеріально-технічне забезпечення: ноутбук, екран, проектор, дошка, роздатковий матеріал, електронні карти, глобус.

План заняття:

1. Вступ 5-15 хв.

2. Перевірка рівня знань студентів 60-80 хв.

3. Підведення підсумків 5-15 хв.

Ключові поняття: критичний напрям, історична школа, національна економія, економічна історія, утопічний соціалізм, соціалістичний розподіл, марксизм, діалектика, теорія відтворення, додаткова вартість, комунізм, імперіалізм.

Питання до перевірки знань:

1. Визначте теоретико-методологічні особливості соціалістичних утопій.

2. Дослідіть приклади реалізації соціалістичних експериментів та їх результати.

3. Охарактеризуйте основні теоретичні проблеми і структуру “Капіталу” Маркса.

4. Дослідіть суперечності марксистської економічної теорії.

5. Розкрийте внесок Ф.Енгельса у розвиток марксистської теорії.

6. Визначте спільні риси утопічного соціалізму, історичної школи та соціал-демократичних концепцій.

Блок завдань для самостійної роботи:

1) Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань:

1. Економічне вчення Ф. Ліста: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення

2. Економічне вчення А. Сен-Сімона: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення

3. Економічне вчення К. Маркса: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення

2) Практичне завдання:сформуйте порівняльну таблицю «Особливості проходження та здобутки епохи промислового перевороту: Великобританія, Німеччина, Франція».


9037529150656182.html
9037564077049007.html
    PR.RU™